מדיניות פרטיות

א. כללי

 1. בשימוש באתר irisgayer.co.il (להלן: "אתר איריס גייר" או "האתר") השייך למרכז איריס גייר (להלן: "מרכז איריס גייר") ו/או בכל אתר שיבוא במקומו ו/או יתווסף אליו, לרבות בישומונים למכשירים חכמים ולרבות כל אתר אחר שעובד ו/או יעבוד בשיתוף פעולה איתו בעתיד, תחול מדיניות זו וכללים אלו (להלן: "מדיניות הפרטיות") כמפורט להלן.
 2. בעת השימוש באתר ייאסף עליך מידע. חלק ממידע זה יזהה אותך באופן אישי ואת הפעולות שביצעת כדלקמן: שמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים בהם התעניינת, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכיוצ"ב. כמשתמש באתר אתה מצהיר כי מידע זה שאתה מוסר בין השאר בעת רישומך לאתר נמסר ביודעין. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר לנו במישרין ו/או בעקיפין באמצעים המפורטים במדיניות פרטיות זו גם מידע השמור אודותיך אצל צדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (מידע זה הינו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
 3. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר ועל מידע אודותיך שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרת את המידע בהסכמתך.
 4. אתר איריס גייר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטתו. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של צד ג' האמור.
 5. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או הפרטים שיאספו על ידי אתר איריס גייר, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותו צד שלישי.

ב. רישום לאתר

 1. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל בין היתר את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון. יתכן ותתבקש למלא גם פרטים נוספים כפי שאתר איריס גייר יראה לנכון.
 2. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או השירותים הניתנים ומופיעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט.
 3. יובהר, כי מסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או לקבל שירות ו/או הטבה.

ג. מאגר מידע

 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של מרכז איריס גייר. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך ממרכז איריס גייר למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליו, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או לצורך מילוי התחייבויות לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש למרכז איריס גייר להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

ד. השימוש במידע

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת לאפשר את השימוש באתר, לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר ולהתאים את המודעות ו/או הפרסומים שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.
 2. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 3. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או מהמכשיר החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלךוכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו, לרבות:
  • יצירת קשר עמך, בין השאר לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי, בין על ידי מרכז איריס גייר ובין על ידי מי מטעמו, באמצעות הדואר האלקטרוני, הודעות SMS, הודעות באמצעות אפליקציות שונות כמו WhatsApp ו/או מכונות אוטומטיות, ופעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם תציין בכתב בפני מרכז איריס גייר כי אינך מעוניין בכך עוד. יובהר כי פעולות דיוור ישיר אלו יבוצעו על ידי מרכז איריס גייר ולצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים על ידו להעדפותיך בלבד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור או להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מרכז איריס גייר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;
  • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;
  • על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. מרכז איריס גייר לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לו על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו') ולמעט גופים כמפורט בס' 1 למדיניות הפרטיות.
 2. על אף האמור לעיל, מרכז איריס גייר יהיה רשאי לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  • המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.
  • התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה, לרבות במסגרת הסכמתך המפורשת לפעולות דיוור ישיר (כמפורט וכפי שאישרת) במדיניות פרטיות זו;
  • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים/המוצרים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;
  • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
  • במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
  • במקרה שבו מרכז איריס גייר יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

ז. Cookies, פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים

 1. אתר איריס גייר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, בין השאר על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, והתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 2. ייתכן כי מרכז איריס גייר יתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. מרכז איריס גייר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

ח. אבטחת מידע והזכות לעיון במידע

 1. בעוד שמערכות ונהלים לאבטחת מידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שאתר איריס גייר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
 2. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו; מובהר כי מרכז איריס גייר אינו מתחייבת למחוק או לתקן את המידע בעקבות פניה כאמור.
 3. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ט. שימוש על ידי ילדים

 1. השימוש באתר, באפליקציה או בכל שירות של אתר איריס גייר אסור למי שטרם מלאו לו 13 שנה. חל איסור מוחלט על מסירת פרטים אישיים אודות מי שטרם מלאו לו 13 שנה. אם הנך הורה לילד והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים באתר איריס גייר, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקשת מחיקת פרטים אלו.

יא. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

 1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של מרכז איריס גייר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]. מרכז איריס גייר ייתן מענה לכל פונה תוך 7 ימי עסקים, למעט אם קיימים אילוצים טכניים וחוקיים אשר לא בשליטתו.
 2. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
שאלות נוספות? אנחנו זמינים
או השאירו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם:

רוצים לקבוע פגישת אבחון?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

לפני שעוברים לווטסאפ, נשמח בבקשה שתשאירו פרטים

מרכז איריס גייר שולח חיבוק חם ואוהב לכל עם ישראל

עקב המצב, פתחנו מרכז נוסף לפגישת אבחון עם איריס גייר במרכז הארץ (אזור גוש דן)
כמו כן ממשיכים לקבל גם במושב זכריה אזור בית שמש.
אנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולתאם פגישת אבחון בטלפון

ומאחלים לכולם בריאות איתנה ובשורות טובות.

מוכנים להפסיק לסבול ?

למידע על טיפולי הקליניקה
מלאו פרטים בטופס